ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

"Γυρεύω το σπίτι...με τ’ αψηλά τα παράθυρα..."

Γ. Σεφέρης

Η εκπόνηση της μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο. Αφορά τη γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίες κατασκευές στο χώρο, καθώς και ειδικότερες μελέτες όπως διαρρυθμίσεις (διακοσμήσεως εσωτερικών), διαμορφώσεις υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτηριοδομικών θεμάτων, μελέτη εφαρμογής. Κατά την εκπόνηση των μελετών λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν για τα κτιριακά έργα και τις επιμέρους εγκαταστάσεις. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια Μελέτης Εφαρμογής ή Κατασκευαστικά σχέδια, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φακέλλου των κατασκευαστικών σχεδίων του κτιρίου (το φάκελλο συμπληρώνουν Κατασκευαστικά σχέδια Στατικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, μαζί με τους απαιτούμενους υπολογισμούς και αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό). Αφορά τη γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίες κατασκευές στο χώρο, καθώς και ειδικότερες μελέτες όπως διαμορφώσεις υπαιθρίων χώρων ή μελέτη ειδικών κτηριοδομικών θεμάτων.

Το πρώτο βήμα σε κάθε κτίριο είναι η αρχιτεκτονική μελέτη η όποια θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα όνειρα και στις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη και να συμφω-νεί με τις διατάξεις που θέτει η πολιτεία μέσα από τον ΓΟΚ κα τον Κτιριοδομικό Κανονισμό. Σε αυτήν καθορίζονται όλα τα στοιχεία του κτιρίου, από τις κατό-ψεις που προσδιορίζουν τις διαστάσεις των εσωτερικών χώρων του κτιρίου μέ-χρι και τις όψεις που προσδιορίζουν την εξωτερική μορφή / εμφάνιση του κτιρί-ου, καθώς ακόμα και τον προαύλιο χώρο. Όλα αυτά πάντα με γνώμονα την κα-λύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το υπάρχον φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ιδιοκτήτη. Ο σχεδιασμός κάθε νέου κτιρίου απο-τελεί για εμάς όχι μια δουλειά ρουτίνας, αλλά άλλη μια ευκαιρία για δημιουργία.

Το Τεχνικό μας γραφείο σχεδιάζει αναδεικνύοντας τις ιδιαιτεροτήτες κάθε χρήσης και κάθε επιθυμίας, πάντα με συνάρτηση την εξυπηρέτηση αναγκών σε συνδυασμό με τα δεδομένα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Μέσω του φωτορεαλισμού, της τρισδιάστατης αναπαράστασης των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων και του φωτισμού βάσει των δισδιάστατων σχεδίων του αντικειμένου, αποτυπώνουμε τη σχεδιαστική και υλοποιητική γραμμή του σκεπτικού μας. Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις είναι πλέον απαραίτητες στην σημερινή εποχή για τον αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, σχεδιαστή, διακοσμητή και ιδιώτη. Διευκολύνει τον μελετητή να κατανοήσει και να βελτιώσει το έργο του, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου και οριστικοποιήσης των χρωμάτων, των υλικών και της αισθητικής του έργου. Μειώνεται έτσι το κόστος από τις αλλαγές και τις διορθώσεις κατά την κατασκευή του έργου, έτσι ο ιδιοκτήτης είναι σε θέση να κατανοήσει ένα σχέδιο (π.χ μία κάτοψη χώρου) που δεν καταλαβαίνει από το σχέδιο στο χαρτί (σχέδιο υπό κλίμακα).Το γραφείο μας διαθέτει όλων τον απαραίτητο εξοπλισμό για την δημιουργία φωτορεαλιστικών τόσο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Η αξιοποίηση ενός ευρέως φάσματος πρακτικών, σχετικές με το χειρισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποδεικνύουν τις περιβαλλοντικές σχεδιαστικές παραμέτρους κάθε έργου και τελικά την υλοποίηση μιας βιώσιμης κατασκευής. Η φιλοσοφία αυτή ακολουθεί συγκεκριμένες υλοποιήσιμες μεθόδους.

Απαραίτητη στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, βάσει της οποίας μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις στα κτίρια, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης στο εσωτερικό τους.

Αυτό επιτυγχάνεται με:

 • την κατάλληλη θέση και τον κατάλληλο προσανατολισμό του κτιρίου μέ-σα στο οικόπεδο, ανάλογα με την διεύθυνση των ανέμων, τις κλιματικές συνθήκες κτλ.
 • τον κατάλληλο σχεδιασμό και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανα-τολισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ηλιασμού, του φυσικού φωτισμού και του αερισμού.
 • την επιλογή των δομικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις θερμικές και οπτικές τους ιδιότητες, όσο και την τοξικολογική τους δράση.

Στο παραπάνω σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η μελέτη ΚΕΝΑΚ όπου μέσω αυτής έχουμε ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού στη μελέτη των κτιρίων, που θα συμβάλλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σχεδιαγραμματικά, το Τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση και την σύνταξη ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ και ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που περιέχει:

 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Τοπογραφική Αποτύπωση
 • Στατική – Αντισεισμική Μελέτη κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα (μεταλλικά κτίρια), ξύλο (ξύλινες κατασκευές) και λιθοδομή (πέτρινα κτίρια – φέρουσα τοιχοποιία)
 • Μελέτη Στατικής Επάρκειας
 • Προσεισμικό έλεγχο κατασκευής
 • Μελέτη Επισκευής – Ενίσχυσης
 • Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Μελέτη θερμομόνωσης – θερμομονωτικής επάρκειας
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)
 • Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτη κεντρικής Θέρμανσης
 • Κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης
 • Μελέτη καύσιμου αερίου για νέα ή υφιστάμενα κτίρια
 • Εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού
 • Εγκαταστάσεις αερισμού – εξαερισμού
 • Μελέτη Πυρασφάλειας – Έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας υφιστάμενου κτιρίου/επιχείρησης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, γερανογέφυρες)
 • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (αρχιτεκτονικός φωτισμός, κίνηση, υποσταθμοί μέσης τάσης)
 • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυα voice-data, κλειστά κυκλώματα CCTV, συστήματα διαχείρισης κτιρίων B.M.S., access control, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, κλπ)
 • Περιβαλλοντική μελέτη – περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Οικονομοτεχνική μελέτη
 • Χωροταξική και ρυθμιστική μελέτη
 • Πολεοδομική και ρυμοτομική μελέτη
 • Αρχιτεκτονικές λύσεις κτιρίων όλων των ειδών και χρήσεων, με έμφαση σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων.
 • Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
 • Εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού και αρχών εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι μηχανικοί του στατικού και Η/Μ τμήματος του γραφείου μας τελούν σε συνεχή συνεργασία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης πάντα σε συμφωνία με τις επιθυμίες και ανάγκες των πελατών.

Δείτε τις


δουλείες μας