ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Το Τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών για κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια είτε αυτά είναι καθ’ ύψος είτε κατ’ επέκταση, επισκευές, τροποποιήσεις σε υφιστάμενες κατασκευές, κατεδαφίσεις, αλλαγές χρήσεως, περιτοιχίσεις, περιφράξεις, κατασκευή πισίνας και εν γένει γενικότερα ό,τι αφορά τον κτιριακό ιστό.

Σύμφωνα με τον Ν4030/11 αλλά και στον 4495/2017 η οικοδομική άδεια χωρίζεται σε δύο φάσεις:
στην έγκριση δόμησης και στην άδεια δόμησης.

Η έγκριση δόμησης είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση άδειας δόμησης και χορηγείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης (Υ.ΔΟΜ) μετά από έλεγχο των στοιχείων και εφόσον αποδειχθούν ορθά. Ωστόσο, οι προθεσμίες ελέγχου μπορούν να παραταθούν για 20 ημέρες αν κριθεί απαραίτητο από την πολεοδομική υπηρεσία.

Η έγκριση της άδειας δόμησης από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης απαιτείται στις εξής περίπτωσεις:

 • ανέγερσης νέας οικοδομής
 • κατεδάφισεις κτιρίων
 • προσθήκη νέων χώρων
 • επισκευές υπάρχοντος
 • νομιμοποιήσεις
 • αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε άλλο και πολλές ακόμα περιπτώσεις.
 • κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης (εξαιρούνται οι εργασίες που καλύπτονται είτε με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας είτε με την Έγγραφη Ενημέρωση προ 48ωρών)
 • περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν καλύπτονται με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
 • κατασκευή υπόγειων δεξαμενών
 • Κατασκευή πισίνας (εκτός και εάν πρόκειται για τοποθέτηση πισίνας μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50,00) τετραγωνικών μέτρων που εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή της τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και εκσκαφές – επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο. Στη περίπτωση αυτή το ύψος όλων των κατασκευών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη του εδάφους και θα πρέπει να τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας).

Όλα αυτά πάντα με οδηγό τις επιταγές της ισχύουσας Νομοθεσίας, καθώς και την εφαρμογή της προσαρμοσμένη πάντοτε στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης ή του κάθε κτιρίου.

Απαιτούμενα:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος:
  • Δηλώσεις αναθέσεως μελέτης και επίβλεψης.
  • Δηλώσεις αναλήψεως μελέτης και επίβλεψης.
  • Φύλλο ελέγχου.
  • Προϋπολογισμός του έργου και υπολογισμός αμοιβής των μελετητών.
 2. Τεχνικές εκθέσεις και προϋπολογισμός (ειδικό έντυπο)
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 4. Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη.
 5. Μελέτες ΚΕΝΑΚ, ύδρευσης – αποχέτευσης.
 6. Μελέτη πυροπροστασίας και έγκριση της από την πυροσβεστική υπηρεσία, εφόσον απαιτείται.
 7. Μελέτη καυσίμου (φυσικού ) αερίου, όπου απαιτείται.
 8. Συμβολαιογραφική δήλωση για δέσμευση χώρου στάθμευσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
 9. Υδραυλική μελέτη (ύδρευση – αποχέτευση) για κτίριο όγκου μεγαλύτερου των 800 κυβ.μετρ. συνολικά ή περισσότερων από ένα ορόφους.
 10. Μελέτη εγκαταστάσεων (όλες Μ/Η μελέτες ) για κτίριο επιφάνειας μεγαλύτερου των 300τ.μ. που περιλαμβάνονται στο Δ.Δόμησης (δηλ.δεν περιλαμβάνονται το υπόγειο και η πυλωτή) και συνολικού όγκου μεγαλύτερου των 1300 κυβ.μετρ. ή περισσότερων των 3 ορόφων.
 11. Υψόμετρο δήμου ή κοινότητας για εντός σχεδίου πόλεως οικοδομές.
 12. Έγκριση αρχαιολογίας για οικοδομές που ανεγείρονται σε χώρους ελεγχόμενους από το υπουργείο Πολιτισμού.
 13. Έγκριση ΔΕΗ για οικοδομές όγκου άνω των 2500κ.μ.
 14. Βεβαίωση δασαρχείου για οικοδομές εκτός σχεδίου πόλεως.
 15. Τίτλοι κυριότητας για οικόπεδα ή γήπεδα τα οποία είναι άρτια κατά παρέκκλιση.
 16. Εγκρίσεις διαφόρων φορέων ( βιομηχανίας, συγκοινωνιών, ΕΟΤ ), αναλόγως με τη χρήση των κτιρίων.
 17. Άδειες όλων των υφισταμένων κτισμάτων όταν πρόκειται για προσθήκες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η νομιμότητα τους.
 18. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (υποθηκοφυλακείο).
 19. Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ μηχανικών.

Η οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την σύνταξη μελετών και έκδοση εγκρίσεων από διαφορετικούς φορείς και αρχές του δημοσίου. Ως προς το περιεχόμενο της, εξασφαλίζει την ποιότητα για την άρτια ολοκλήρωση ενός οικοδομικού έργου.

"Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η έκδοση άδειας δόμησης βασίζεται σε μια σειρά πληθώρας νόμων – εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων οι οποίοι συνθέτουν ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο μελέτης και παρακολούθησης ενός νέου οικοδομικού έργου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τρεις νόμους που αποτελούν την ραχοκοκαλιά:
4030/2011 : Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης
4067/2012 : Νέος Οικοδομικός Κανονισμό
4495/2017: Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας δόμησης προστατεύοντας σας από τις παγίδες μη εφαρμογής των άνωθεν νόμων. Βασική μας προτεραιότητα είναι η επικοινωνίας με εσάς, η κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών σας και η αποτύπωση αυτών, στο σχέδιο και τη μελέτη μας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Ποιες εργασίες καλύπτει:

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα:

 1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
 2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για τη στέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
 3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους.
 4. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.
 5. Εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες χωρίς να απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης.
 6. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
 7. Η κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.
 8. Κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια.
 9. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
 10. Τοποθέτηση ικριωμάτων.
 11. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
 12. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων και για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών εκροών (για βάθος μεγαλύτερο των ογδόντα εκατοστών).
 13. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
 14. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων των όψεων με χρήση ικριωμάτων.
 15. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
 16. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
 17. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50,00) τετραγωνικά μέτρα που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και εκσκαφές – επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο. Το ύψος όλων των κατασκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη του εδάφους και θα πρέπει να τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου.
 18. Τοποθέτηση κεραιών.
 19. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
 20. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
 21. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
 22. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
 23. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
 24. Κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15,00) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
 25. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
 26. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
 27. Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 28. Λειτουργική συνένωση χώρων της παρ. 10 του άρθρου 10 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Αποφ. 3046/89, ΦΕΚ 59 Δ και Αποφ.13448/12, ΦΕΚ 116/ΑΑΠ).
 29. Εκτέλεση εικαστικών παρεμβάσεων (Αποφ. 9584/11, ΦΕΚ 492/Β).

Δείτε τις


υπηρεσίες μας