ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

'Το ανθρώπινο πόδι... ένα θαύμα της Μηχανικής.'

Η επιλογή του τύπου του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, η ανάλυση (στατικός και δυναμικός - αντισεισμικός έλεγχος) και τέλος η διαστασιολόγησή του, συνθέτουν την πιο σημαντική διαδικασία της μελετητικής φάσης, κυρίως επειδή σχετίζεται με την ασφάλεια του κτιρίου έναντι σεισμικών φορτίων.

H αρχιτεκτονική μελέτη θα πρέπει να συμβαδίζει και με τους κανόνες της στατικής. Θα πρέπει δηλαδή το δομικό σύστημα το οποίο έχει σχεδιαστεί, να είναι σε θέση να φέρει με ασφάλεια τις σεισμικές και τις άλλες δράσεις, οι οποίες θα τo καταπονήσουν καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του. Το Τεχνικό μας γραφείο εξειδικεύεται στις στατικές μελέτες οποιουδήποτε φέροντος οργανισμού και τύπου φορέα. Το τμήμα στατικών ευρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του γραφείου μας, επιτυγχάνοντας την υλοποίηση των σχεδίων, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα προγράμματα αντισεισμικής ανάλυσης, διενεργώντας παράλληλα, πολλαπλούς εξαντλητικούς ελέγχους στα αποτελέσματα.

Στην στατική μελέτη θα υλοποιηθεί ο προσδιορισμός τόσο των εντατικών μεγεθών όσο και των παραμορφώσεων όλης της κατασκευής, καθώς επίσης θα πραγματοποιηθεί η διαστασιολόγηση όλων των μελών του δομικού συστήματος και θα ελεγχθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του ΕΚΩΣ (Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος) και ΕΑΚ (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός). Η στατική μελέτη της κατασκευής, πρέπει να παρέχει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Τεχνική έκθεση με την περιγραφή του έργου, το είδος του φορέα, την μέθο-δο υπολογισμού κλπ. Επίσης, θα περιέχει τον υπολογισμό των στατικών με-γεθών και των διατομών όλων των φερόντων στοιχείων του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, στις χαρακτηριστικές θέσεις και των αναπτυσσομέ-νων τάσεων ή παραμορφώσεων, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες. Αντισει-σμικό έλεγχο ή αιτιολόγηση της πιθανής κατά τον κανονισμό παραλείψεώς του.
  • Σχέδια φέρουσας κατασκευής / ξυλότυποι θα σχεδιάζονται στην ίδια κλίμα-κα με τα αντίστοιχα της αρχιτεκτονικής μελέτης και περιλαμβάνουν κατό-ψεις όλων των ορόφων, κάτοψη θεμελίων και σχηματική τομή. Θα εμφανί-ζονται γεωμετρικές διαστάσεις των φέροντων στοιχείων, οπλισμοί κλπ.
  • Σχέδια λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα 1:50 ή 1:20 ή 1:10 κλπ. Περιέ-χουν ενδείξεις του τρόπου όπλισης των υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων κλπ.

Δείτε τις


δουλείες μας